معاونت فرهنگی و اجتماعی
EnAr

کارگاه آموزشی نرم افزار Amos

کارگاه آموزشی نرم افزار Amos

آشنایی با نرم افزار آموس و ورود داده ها

ترسیم و آنالیز مدل تحلیل مسیر

مدل معادلات ساختاریو تحلیل عامل تاییدی

تفسیر ضرایب مسیر و شاخص های برازش

بازدید امروز: 1    بازدید کل: 61
*
captcha